Понедельник, 03 Июнь 2019 11:35

Мікродобрива «уаросток» ® – запорука високого врожаю кукурудзи

00000000001Розвиток кореневої системи кукурудзи під впливом обробки добривом «РОСТОК» Екстра 1 л/га

Віктор Ямковий, канд. с.-г. наук, керівник агрохімічного відділу

Серед усіх культурних рослин, що вирощуються у світі, кукурудза поряд із іншими зерновими займає одну з провідних позицій. До того ж слід зауважити, що за останні роки врожайність кукурудзи порівняно з іншими культурами в Україні сягнула найвищої позначки – 11-12 т/га, а в окремих господарствах подекуди і 15 т/га. Однією з важливих передумов повного розкриття генетичного потенціалу рослин кукурудзи є збалансована система удобрення, яка значною мірою визначає величину врожаю.

Компанія «Український Аграрний Ресурс», пропонує високоефективні позакореневі хелатні мікродобрива, застосування яких у критичні фази росту і розвитку рослин сприяють оптимальному режиму живлення та підвищенню продуктивності посівів кукурудзи.

У мінеральному живленні кукурудзи чітко виділяють два критичних періоди. Першим критичним періодом для кукурудзи щодо живлення є період від 4-го до 5-го листка, коли рослини переходять на автотрофне (самостійне) живлення внаслідок росту і заглиблення кореневої системи. Крім того, даний період є дуже важливим у формуванні генеративних органів. Під час цього періоду повністю завершується формування вегетативних частин стебла і потім на верхівці пагона відбувається закладка осі волоті без сегментації на бічні гілочки. У пазухах листків закладаються бічні апікальні меристеми (майбутні качани) та формуються зачаткові листки – обгортки качанів.

Надзвичайно важливим у цей час є доступність для рослин сполук фосфору, калію, азоту, а також деяких мікроелементів – цинку, марганцю, міді, бору. Тому, дуже важливо в період утворення 4-5 листків застосовувати позакореневе підживлення мікродобривом «РОСТОК» Екстра. Це комплексне мікродобриво, яке містить збалансовану мінеральну поживу, збагачене амінокислотами та гуміновими речовинами (табл.1).

Так, фосфор який входить до складу добрива «РОСТОК» Екстра забезпечує формування потужної кореневої системи, прискорює закладання репродуктивних органів, калій підвищує стійкість рослин до посухи, а азот стимулює розвиток вегетативної маси. За рахунок присутності мікроелементів в добриві (Zn, Cu, Mn, B), у рослин підвищується імунітет та посилюються метаболічні процеси всередині рослини.

Гумінові речовини, які входять до складу добрива «РОСТОК» Екстра, підвищують фотосинтетичну активність рослин, активують діяльність мікоризи, що збільшує абсорбцію поживних речовин із ґрунту.

Особливістю добрива «РОСТОК» Екстра є наявність амінокислот. Вони швидко вступають в біохімічні процеси, виступають у ролі джерела енергії для прискореного росту рослин, покращують процеси засвоєння рослинами усіх поживних елементів, забезпечують пролонговану антистресову дію.

Рекомендуємо проводити позакореневі підживлення кукурудзи добривом «РОСТОК» Екстра в дозі 1 л/га у фазі 4-5 листків.

Також не варто забувати в цю фазу і про внесення цинковмісних добрив. Роль цинку в рослині багатогранна і його навіть тимчасову нестачу не можуть замінити інші елементи живлення. Цинк посилює активність фотосинтезу, розтягнення й ріст коренів, активує ростові процеси, сприяє нагромадженню фітогормону ауксину і потрібний для росту міжвузлів. Тому підживлення добривами, що містять цинк, в ранні фази росту і розвитку буде сприяти посиленому росту рослин.

Скоригувати цинкове живлення рослин кукурудзи та забезпечити інтенсивний вегетативний ріст можливо шляхом обробки рослин хелатним добривом «РОСТОК» Цинк, яке має у своєму складі високий вміст цинку (100 г/л) в хелатній формі ЕДТА.

Так, наші дослідження показали, що внесення добрива «РОСТОК» Цинк у дозі 1 л/га у фазі 4-5 листків порівняно з контролем (без внесення) забезпечує прибавку врожайності на рівні 4 ц/га. Рекомендуємо застосовувати добриво «РОСТОК» Цинк у фазах 4-5 та 6-8 листків кукурудзи в дозі 0,5-1 л/га.

Нашим клієнтам сподобалась схема з сумісним внесенням «РОСТОК» Цинк 1 л/га та «РОСТОК» Екстра 1 л/га. Застосування цієї схеми у фазі 3-5 листків кукурудзи (гібрид ДКС 4014) на полях ТОВ «Курланд» забезпечило приріст урожайності в 0,72 т/га.

Наступний критичний період, щодо мінерального живлення, починається із фази 5-го листка – утворення 7-го. Цей період характеризується сегментацією колоскових лопатей і диференціацією двох квіток у кожному колоску волоті та видовженням осі зачаткового стебла качанів, сегментації на вузли, міжвузля та конусу росту качана (закладаються ряди зерен). Особливістю цього етапу є забезпечення рослин кукурудзи N, S, Mg, а також мікроелементами Mn, Zn, B, Cu.

У посівах кукурудзи в цій фазі доволі добрий ефект дає застосування комплексного добрива «РОСТОК» Кукурудза, яке повністю відповідає фізіології мінерального живлення кукурудзи в період інтенсивного росту рослин.

Добриво «РОСТОК» Кукурудза містить широкий набір елементів живлення необхідних для оптимізації мінерального живлення кукурудзи в цей період (табл. 1). Присутні в добриві життєво важливі елементи живлення активують метаболічні процеси кукурудзи на закладання репродуктивних органів. Крім елементів живлення, в добриві «РОСТОК» Кукурудза присутні амінокислоти та гумінові речовини, які забезпечують пролонговане засвоєння мінеральної поживи та підвищують стійкість рослин до стрес-факторів.

Застосування добрива «РОСТОК» Кукурудза у фазу 6-8 листків поліпшує поглинання елементів живлення, підвищує стійкість рослин до інфекційних хвороб, забезпечує нормальний ріст і розвиток рослин для реалізації генетичного потенціалу продуктивності.

Рекомендуємо проводити позакореневе підживлення добривом «РОСТОК» Кукурудза в критичні фази росту та розвитку (4-5 та 6-8 листків) у дозі 2-3 л/га.

У фазі 6-8 листків рослини кукурудзи досить чутливі до дефіциту мікроелементів. Вони відіграють не менш важливу роль в формуванні врожаю, ніж макроелементи (N, P, K, S, Mg).

Як згадувалося вище, основним мікроелементом для кукурудзи є цинк. Потреба в ньому особливо зростає за високого вмісту в ґрунті гумусу, рухомих сполук фосфору, за нейтрального і лужного ґрунтового середовища, холодної та вологої погоди. За значної нестачі цинку рослини сповільнюють ріст через скорочення міжвузлів, знижується озерненість качанів, або вони взагалі не зав’язуються.

Безпосередній вплив на ріст і розвиток рослин кукурудзи в цей період має марганець. Він бере участь в утворенні хлорофілу і в процесах фотосинтезу, а також є каталізатором у багатьох процесах росту рослини, включаючи обмін речовин і синтез білків.

Для формування врожайності кукурудзи не менш важливим мікроелементом є бор. У мінеральному живленні кукурудзи, сполуки бору забезпечують ріст меристемних (твірних) тканин як вегетативних органів, так і кореневої системи. Водночас бор відіграє важливу роль у вуглеводному обміні, синтезі вуглеводів та транспорту їх в органах рослини. Завдяки сполукам бору в рослинах кукурудзи підвищується якість та кількість пилку, утворюється більше насіння в качані, підвищується урожайність.

Одним із ключових елементів, який забезпечує формування майбутнього врожаю, є мідь. Вона входить до складу ферментів і бере участь в окисно-відновних перетвореннях, близько 50% її міститься у хлоропластах. Мідь відіграє важливу роль у процесі цвітіння і формування лігніну, а також впливає на формування зерна, регулюючи співвідношення фітогормонів.

Таблиця 1. Асортимент позакореневих добрив для підживлення кукурудзи від ТОВ «Український Аграрний Ресурс»

Добриво

Вміст елементів живлення, г/л

N

P2O5

K2O

MgO

SO3

Fe**

Mn**

B

Zn**

Cu**

Mo

«РОСТОК» Екстра*

100

300

100

20

55

10

2

25

5

«РОСТОК» Кукурудза*

80

42

26

4,2

4,2

2,2

22

1,5

0,1

«РОСТОК» Бор 100***

100

«РОСТОК» Мідь**

75

«РОСТОК» Цинк**

100

«РОСТОК» Марганець**

100

Примітка: 
* – добрива містять гумінові речовини та амінокислоти
**– мікроелемент схелатовано ЕДТА
*** – боретаноламін

Застосування «РОСТОК» Кукурудза 2 л/га комбіновано з «РОСТОК»
Цинк 1 л/га

Для підсилення системи мінерального живлення та упередження дефіцитів мікроелементів рекомендуємо застосовувати високоефективні монодобрива: «РОСТОК» Бор 100 (0,5-1,0 л/га), «РОСТОК» Цинк (1,0-2,0 л/га), «РОСТОК» Марганець (0,5-1,0 л/га), «РОСТОК» Мідь(0,5-1,0 л/га).

Практика застосування позакореневих мікродобрив «УАРОСТОК»® в різних господарствах, свідчить про високу їх ефективність.

Так, в агропідприємстві ТОВ «Родючість» внесення добрива «РОСТОК» Кукурудза в дозі 2 л/га спільно з добривом «РОСТОК» Цинк 1 л/га у фазу 7-8 листків кукурудзи забезпечувало приріст врожаю зерна відносно контролю (без внесення) в 1,5 т/га. На полях ТОВ «Урожайна країна» та СТОВ «Злагода» за аналогічної схеми застосування мікродобрив одержано приріст урожаю зерна кукурудзи відповідно 0,5 т/га та 0,6 т/га.

Застосування на посівах кукурудзи мікродобрив «УАРОСТОК» ® на полях ТОВ «Комарівці» за схемою: «РОСТОК» Кукурудза 1 л/га разом із «РОСТОК» Екстра 1 л/га у фазу 4-6 листків та «РОСТОК» Кукурудза 2 л/га разом із добривом «РОСТОК» Цинк 1 л/га у фазу 8-10 листків забезпечило прибавку до врожайності зерна в 0,6 т/га.

DSC 0337


Застосування «РОСТОК» Кукурудза 2 л/га комбіновано Застосування «РОСТОК» Кукурудза 2 л/га комбіновано з «РОСТОК» Цинк 1 л/га

Шановні аграрії України! Пропонуємо Вам підсилювати систему мінерального живлення кукурудзи застосуванням високоефективних хелатних мікродобрив «УАРОСТОК»® від ТОВ «Український Аграрний Ресурс».

Своєчасні позакореневі підживлення мікродобривами «УАРОСТОК»® у критичні фази росту та розвитку кукурудзи здатні забезпечити рослину необхідними елементами живлення для проходження всіх фізіологічних процесів, підвищити їх стійкість до несприятливих умов, а головне – отримати максимальну продуктивність вирощуваного Вами гібриду.
контакти

Прочитано 1291 разів