Четверг, 31 Январь 2019 11:29

Один з перших по Західній Україні – «Органік Д 2-М»

Один з перших по Західній Україні – «Органік Д 2-М»На сьогоднішній день дуже гостро стоїть питання продовольчої безпеки України, що обумовлено зростанням цін на енергоносії, високою вартістю виробленої продукції і, як наслідок, скороченням виробництва. Формування високих рівнів урожайності вирощуваних сільськогосподарських культур з відповідними показниками якості неможливе без створення оптимального фону живлення рослин, що забезпечується використанням мінеральних добрив. Бо мінеральні добрива підвищують стійкість рослин до хвороб, сприяють більш швидкому їх дозріванню, створюють сприятливі умови для використання рослинами вологи тощо.

Одночасно слід зазначити, що внесення мінеральних добрив у нормах, які перевищують науково обґрунтовані рівні, є неефективним і часто небезпечним заходом. Надмірні норми мінеральних добрив можуть призводити до таких негативних явищ як засолення, осолонцювання, зафосфачення ґрунтів, підвищення їх щільності, погіршення структурного стану, вимивання елементів живлення та закріплення в ґрунті фосфатів, які не засвоюються.

Україна володіє величезними потужностями виробництва мінеральних добрив, проте одночасно має місце виснаження запасів мінеральної сировини. До того ж виробництво добрив супроводжується утворенням великої кількості відходів, а їх застосування призводить до значних втрат фосфору в результаті закріплення в ґрунті у вигляді недоступних для рослин сполук.

Існуючі види мінеральних добрив, які отримують за допомогою кислотних методів переробки сировини, мають не досить високу концентрацію елементів живлення і низький коефіцієнт використання: азоту і калію – 30-40%, фосфору – 15-20%.

На відміну від мінеральної, органічна та органо-мінеральна системи удобрення характеризуються високою агрохімічною ефективністю і мобілізуючою здатністю щодо незасвоюваних фосфатів, забезпечують бездефіцитний баланс гумусу та елементів живлення. Також до складу органо-мінеральних добрив входять речовини зі стимулюючим ефектом, що додатково забезпечує кращий ріст і розвиток рослин. За структурою органо-мінеральні добрива є пухкими, що сприятливо позначається на водопроникності та здатності ґрунтів утримувати воду, а також запобігає ерозійним процесам.Покращення водних властивостей ґрунту за внесення о ргано-мінеральних добрив сприяє акумуляції елементів живлення в орному шарі і виключає можливість їх вимивання в більш глибокі горизонти. Це дозволяє скоротити норми внесення поживних речовин на 25-50%.

Пориста структура органо-мінеральних добрив забезпечує збільшення площі контакту з ґрунтом і кореневою системою рослин і сприяє мобілізації гумусових речовин. Систематичне застосування органо-мінеральних добрив дозволяє підтримувати необхідний для росту й розвитку рослин рівень гумусу, макро- і мікроелементів у ґрунті.

Дослідження Ю. М. Оліфіра і співавторів, проведені на сірих лісових поверхнево оглеєних ґрунтах Західного Лісостепу, засвідчили про позитивний вплив органо-мінерального добрива «Екобіом» на врожайність та якість бульб картоплі, а також збільшення вмісту поживних речовин в орному шарі ґрунту. Дія «Екобіому» за вмістом біогенних елементів живлення в ґрунті впродовж усього вегетаційного періоду не поступалася сумісній дії гною і мінеральних добрив.

Дослідження С. Е. Дегодюка і співавторів з органо-мінеральними біоактивними добривами «Екобіом-Ф», органо-мінеральними добривами «Добрі добрива» та «Вітафілд», які проводили на сірому лісовому ґрунті за вирощування кукурудзи на зерно, показали, що вміст у ґрунті рухомого фосфору та обмінного калію суттєво зростав, порівняно з контролем без добрив, і особливо за внесення добрив «Екобіом-Ф».

Позитивний вплив зареєстрованих органічних і органо-мінеральних добрив на продуктивність рослин і родючість ґрунтів доведений багатьма науковцями на різних сільськогосподарських культурах. Щороку кількість таких добрив зростає, а форми їх складових компонентів удосконалюються. Саме до таких добрив належать органо-мінеральні добрива «Help Rost», «Органік Д-2М» і органічне добриво «Українські гумати».

Мета досліджень: визначити вплив органічних і органо-мінеральних добрив на продуктивність короткоротаційної зерно-кормової сівозміни.

Умови та методи досліджень. Дослідження проводили у 2016-2018 рр. на осушуваних дерново-підзолистих глейових ґрунтах Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції за методикою Б. А. Доспєхова.

Вивчали ефективність органо-мінеральних добрив «Help Rost», «Органік Д-2М» і органічного добрива «Українські гумати». Органо-мінеральне добриво «Help Rost» характеризується швидким і ефективним впливом на живлення культури завдяки правильному поєднанню макроелементів в хелатній, легкозасвоюваній для рослин формі, а також комплексному складу амінокислот. Добриво сприяє формуванню потужної кореневої системи, збільшенню кількості продуктивних стебел і площі листкової поверхні, забезпечує рівномірне цвітіння, впливає на покращення показників якості, знижує ураженість рослин хворобами.

Органо-мінеральне добриво «Органік Д 2-М» виготовлене на основі органічних кислот. Його застосування дозволяє забезпечити оптимальне живлення сільськогосподарських культур, знизити шкідливий вплив високих доз NPK, пестицидів, отрутохімікатів та радіонуклідів, підвищити врожайність сільськогосподарських культур, їх якісну цінність, покращити родючість ґрунту та забезпечити екологічну безпеку. На відміну від класичних добрив, добриво «Органік Д 2-М» має низку переваг:

 комплексне, збалансоване за поживними речовинами добриво;

 елементи живлення містяться в легкозасвоюваній для рослин формі;

 придатність для багатостороннього використання (живлення рослин, оброблення насіння та розсади);

 сприяє підвищенню схожості та енергії проростання насіння;

 стимулює бульбоутворення та ріст і розвиток рослин;

 підвищує імунітет рослин до різних захворювань;

 зменшує вміст нітратів у плодоовочевій продукції;

 призупиняє надходження важких металів і радіонуклідів до рослини;

 підвищує мікробіологічну активність ґрунту;

 відсутність в складі добрива канцерогенів;

 практично необмежений термін зберігання без втрат поживних речовин та інших позитивних властивостей;

 висока технологічність використання.

Досліди проводились Волинською державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН. Завідувач відділу землеробства та агрохімії, пошукач наукового ступеня О. М. Пузняк.

Про дослідження переваг добрива «Органік Д 2-М» читайте у наступному номері
Додаткова інформація за тел.: 067-515-20-31 – В.Ф. Дворецький, вчений агроном

Прочитано 1056 разів