Понедельник, 16 Май 2016 11:18

Отримати з однієї гривні 20 на кукурудзі та 12 на соняшнику реально з мікродобривами «Нановіт»

Отримати з однієї гривні 20 на кукурудзі та 12 на соняшнику реально з мікродобривами «Нановіт»Кукурудза і соняшник економічно вигідні культури. Кукурудза характеризується високою потенційною врожайністю при відносно низьких витратах на її виробництво. Крім цього, ця культура споживає води на формування 1 кг сухої маси на 18% менше, ніж озима пшениця, та на 55% менше, ніж соняшник. Великий асортимент гібридів кукурудзи та впровадження сучасних агротехнологій дозволяє отримувати високий урожай і в малосприятливих умовах Степу.

О
дним з головних чинників високої продуктивності кукурудзи, як і інших культур – забезпечення їх необхідною кількістю елементів живлення у відповідності до потреб рослини в конкретних фазах її розвитку. На одну тонну зерна і відповідної кількості решток кукурудза споживає понад 23 кг азоту, до 12 кг фосфору, більше 25 кг калію, по 10 кг кальцію та магнію, понад 3 кг сірки, а також по 10 г бору і міді, 100 г марганцю, 85 г цинку, 1 г молібдену. Слід зазначити, що впродовж вегетації рослини споживають елементи живлення не рівномірно і не в стабільному їх співвідношенні.

Таблиця

Динаміка використання елементів живлення кукурудзи та їх співвідношення у різних фазах розвитку рослини

У % до повної потреби

співвідношення елементів до азоту

Фаза розвитку

N

Р2О5

К2О

MgO

N

Р2О5

К2О

NgO

До 5 листків

25

15

26

26

1

0.65

1,13

1,15

6-13 листків

22

15,3

37

15,3

1

0.69

1,68

0,7

Викидання волоті – цвітіння

32

25,7

30

19

1

0,79

0,91

0,58

Молочна стиглість

2

23

3

16,5

1

1,15

1,5

8,25

Повна стиглість

19

21

4

23

1

1,05

0,2

1,18

За вегетацією

100

100

100

100

1

0,37

0,93

0,33


До викидання волоті і цвітіння кукурудза споживає понад 90% калію, майже 80% азоту, більше половини фосфору та 40% магнію.

Як бачимо, від сходів до 5 листка рослини використовують чверть загальної потреби азоту, калію, магнію та шосту частину фосфору. Це період утворення та початок розвитку кореневої системи, коли корінці розміщуються в шарі ґрунту 10-30 см в радіусі менше 30 см. Таку ж кількість азоту та фосфору рослини використовують у фазі 6-13 листків, коли коренева система розвинена і розміщується в горизонті 10-90 см в радіусі понад 0,9 м.

Тобто коренева система кукурудзи у фазі 1-5 листків займає 0,6 куб. м ризосфери, тоді як у фазі 6-13 листків – більше 2 куб. м, або в 35 разів менше. Можна уявити, що поглинаюча активність малорозвиненої кореневої системи в початковий період має бути в десятки разів вищою, ніж в наступні фази розвитку.

Що ж впливає на поглинаючу активність кореневої системи рослин? Перш за все, це енергетичний потенціал, який виробляється в мітохондріях клітин у вигляді макроенергічної фосфатної сполуки АТФ (адезінтрифосфату). При гідролізі АТФ виділяється 55-56 кДж/моль енергії, яка необхідна для життєдіяльних функцій рослини: дихання, фотосинтезу, біосинтезу амінокислот, білків, вуглеводів тощо. А для утворення АТФ у великій кількості необхідний фосфор. Малооб’ємною кореневою системою та ще й за несприятливих умов рослина не може засвоювати велику кількість фосфору з малорухомих сполук, а тому на початковій стадії розвитку відчуває його дефіцит. При цьому рослина уповільнює темпи розвитку та знижує потенціал продуктивності.

Для пом’якшення стресу від дефіциту фосфору необхідно:

а) внесення доступних його форм листковим підживленням;

б) стимулювати швидкий розвиток кореневої системи, забезпечивши рослину цинком, бором, марганцем, азотом, сіркою, магнієм і фосфором.

Магній входить до складу хлорофілу. Синтез білку при нестачі магнію не відбувається. Він активує багато ферментів, усі реакції, враховуючи перенесення фосфатної групи (синтезу, енергетичного обміну). Через дефіцит магнію повільно розвивається коренева система.

Сірка входить до складу ряду амінокислот, які беруть участь в утворенні білків, а також до складу ферментів, вітамінів, жирів, бере участь в азотному та вуглеводному обмінах. Цими та іншими функціями пояснюється висока потреба рослин у магнії і сірці на початку розвитку кукурудзи та соняшника.

Великий вплив на оптимальний розвиток сільськогосподарських культур має цинк, запаси якого у наших ґрунтах, до речі, дуже низькі. Цей елемент входить до складу більш як 30 ферментів, активує фотосинтез та дихання, бере участь в утворенні фітогормону росту – ауксину, прискорює темпи росту рослин.

Марганець бере участь у створенні хлорофілу, регулюванні процесу фотосинтезу, вивільненні та переносі енергії та в інших біохімічних процесах.

Бор відіграє важливу роль у вуглеводному обміні, синтезі вуглеводів та у процесі транспорту їх в органах рослини. За дефіциту бору пилок залишається стерильним, порушується анатомічна будова рослин: затримується розвиток меристеми та дегенерує камбій, зменшується вміст олії у насінні та знижується врожайність.

Повільний розвиток кореневої системи притаманний і рослинам соняшника.

Від появи сходів до 10 листка переважно розвивається коренева система. Цей період, як правило, триває до 40 днів. Основна маса кореневої системи (до 70%) розміщується у шарі ґрунту 10-45 см і може досягти діаметра до 1,5 метра.

На формування 1 т зерна соняшника і відповідної кількості решток рослини споживають 24 кг фосфору (Р2О5) понад 40 кг азоту, 110 кг калію (К2О), 20 кг магнію (MgO), 30 кг сірки (SО3), 60 кг кальцію (СаО), 65 г бору, 9 г міді, 27 г марганцю,50 г цинку, 0,1 г молібдену.

В початковий період розвитку до стадії 10 листка соняшник споживає третину від загальної потреби азоту, майже 23% фосфору, 11% калію, 29% магнію та 35% сірки.

Зважаючи на високі ризики пересихання верхнього шару ґрунту у цій фазі розвитку, бажано щоб рослини формували кореневу систему швидше і якомога глибше. Великий вплив на інтенсивний початковий розвиток рослини мають фосфор, цинк, бор, марганець.

Звідси зрозуміло, що в добривах для позакореневого підживлення кукурудзи та соняшника саме ці елементи найбільш потрібні рослинами, а тому і їх вміст у мікродобривах має бути максимальним.

Багаторічний досвід ТОВ «Південьнасіньсервіс» показує високу ефективність мікродобрив «Нановіт» компанії «Agrovit Group» (Польща-Україна) для листкових підживлень усіх с/г культур, в тому числі кукурудзи і соняшника.

Підживлення кукурудзи у фазі 5-7 листків складом добрив Нановіт фосфорний 1 л + Нановіт моно Цинк 1 л + Нановит моно Марганець 0,5 л + 3 кг сульфату магнію та 12 кг карбаміду на 200 л води підвищує врожайність на 13-15 ц/га.

Друге підживлення у фазі викидання волоті складом мікродобрива Нановіт мікро 1 л + Нановіт моно Цинк 1 л+ Нановіт моно Бор 0,5 л та 3 кг сульфату магнію і 12 кг карбаміду збільшує врожайність ще на 10-12 ц/га. Витрати на мікродобрива для двох підживлень кукурудзи не перевищують 500 грн на 1 га, а дохід від реалізації 2,5 т кукурудзи перевищує 11 тис. грн. Дохід на 1 грн витрат на добрива становить більше 20 грн вартості продукції.

Перше підживлення соняшнику слід виконати у фазі до 6 листка, бо в цей період закладається кількість квіток у корзинці. А це – головний елемент урожайності. Для цього використовують Нановіт фосфорний 1 л + Нановіт моно Цинк 0,5 л + Нановіт моно Марганець 0,5 л + 3 кг сульфату магнію та 4-6 кг карбаміду на 200 л води.

Друге підживлення проводять у фазі утворення бутонів («зірочки»), коли рослини засвоюють до 80% бору. Рекомендований склад добрив: Нановіт мікро 1 л + Нановіт моно Бор 1-1,5 л + 3 кг сульфату магнію і 3-4 кг карбаміду. За сприятливих погодний умов і достатнього вмісту доступного фосфору у ґрунті можна використати одне підживлення у фазі 6-8 листків за схемою другого підживлення.

На дворазове листкове підживлення соняшнику мікродобривами Нановіт затрати не перевищують 550 грн, а дохід від продажу насіння може бути 7000 грн або 12 грн доходу на 1 грн затрат. При застосуванні одного підживлення у фазі 6-8 листків урожайність збільшується на 4 ц/га, при цьому витрати на добрива становлять 260 грн, а виручка від реалізації 0,4 т соняшника може бути до 4 тис. грн, або 15 грн на 1 грн витрат.

Схеми, що пропонуються для підживлення рослин мікроелементними добривами, розроблені з урахуванням погодно-кліматичних умов південного та степового регіонів, властивостей ґрунтів та вмісту їх доступних біогенів. Проте кожне поле і кожен регіон відрізняються. Навіть сорти однієї культури потребують різну кількість тих чи інших елементів.

Рівень забезпечення рослин елементами живлення в окремі періоди їх розвитку можна визначити лише на основі агрохімічного аналізу рослинного матеріалу у спеціальних лабораторіях. Маючи власну агрохімічну лабораторію, фахівці ТОВ «Південьнасіньсервіс» виконують листкову діагностику рослин та за її результатами розробляють найоптимальнішу збалансовану систему листкового підживлення. Повне забезпечення потреби рослин в тих чи інших елементах можливе, якщо застосовувати мікродобрива «Нановіт» компанії «Agrovit Group» (Польща-Україна). В лінійці цих добрив макро- і мікрокомплекси висококонцентровані хелати міді, марганцю, цинку, концентрати бору і молібдену.

Високу ефективність цих добрив забезпечує унікальний багатофункціональний хелатуючий комплекс NANOAKTIV, до складу якого, окрім найбільш стійкого хелатуючого агента ЕДТА, входять фітогормони, стимулятори росту з властивостями антистресанта і адаптогена, гумінові речовини, амінокислоти та полісахаридний прилипач. Розроблені схеми позакореневих підживлень с/г культур мікродобривами «Нановіт» на основі результатів агрохімічних аналізів дозволяють збалансувати потребу рослин в елементах живлення з мінімальними витратами на добрива для отримання максимального ефекту.

В співпраці з ТОВ «Південьнасіньсервіс» та з мікродобривами «Нановіт» підвищуйте врожайність кукурудзи та соняшника. Вигідно вкладайте свої кошти для економічного зростання господарства.

М.Д. ІВАНЧУК,
член-кореспондент МАКНС
050 604-11-45
Компанія «Агровіт Груп»
м. Вінниця
тел./факс: (0432) 55-61-95

Мікродобрива «Нановіт» можна замовити:
Консультації за телефоном (050) 604-11-45

ТОВ «Південьнасіньсервіс»
м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 64
тел./факс.: (0512) 56-04-11
Прочитано 2251 разів