Вторник, 15 Сентябрь 2015 09:50

Добір сортів пшениці для насінництва. Компанія «Селена»: наука для практики, практика для науки

Добір сортів пшениці для насінництва. Компанія «Селена»:  наука для практики, практика для наукиУтворення приватного акціонерного товариства «Селена» в 2000 році і тривалий період співпраці з Селекційно-генетичним інститутом – національним центром насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ – НЦНС) дозволили відпрацювати певні принципи в формуванні сортової політики насінницького підприємства. Найбільш глибоко ці питання опрацьовані щодо сортів пшениці м’якої озимої.

За 15 років діяльності товариством «Селена» створено достатньо потужну насінницьку базу, до якої входять насінницькі посіви в с. Кагарлик Біляївського району Одеської області та в с. Матіясове Березанського району Миколаївської області із загальною площею 7,5 тис. га орної землі, 2 власні насіннєочисні заводи – у селі Дачне Біляївського району Одеської області (виробнича лінія Petkus, потужність 5 т/рік, основна спеціалізація – зернові культури) та в селі Салгани Білгород-Дністровського району Одеської області (виробнича лінія Cimbria, потужність 5 т/рік, основна спеціалізація – соняшник та інші олійні культури), майже 10 виробничих комплексів інших господарств, які залучаються до вирощування насіння за договорами підряду. Щорічне виробництво насіння тільки озимої пшениці високих генерацій становить від 2,5 до 3,5 тис. тонн. Залучення сортів пшениці в насінницький процес ПрАТ «Селена» здійснюється за декількома принципами. Один із них полягає в формуванні асортименту за напрямом використання зерна. В цьому відношенні добираються сорти двох видів пшениці – м’якої озимої (Triticum aestivum) та твердої (Triticum durum).

Сорти пшениці м’якої озимої належать за міжнародною класифікацією до групи твердозерних червонозерних хлібопекарських пшениць (HRBWW). У 2015 році в активному насінництві компанії «Селена» знаходиться 26 таких сортів (табл. 1). Всі сорти характеризуються високим генетичним потенціалом продуктивності. У державному сортовипробуванні у різні роки при сприятливих погодних умовах та підвищених агрокліматичних фонах в різних регіонах України майже по кожному із цих сортів отримано максимальну врожайність на рівні або вище 10 т/га. На час створення і реєстрації кожного нового сорту зростає генетичний потенціал продуктивності на 3-5 ц/га і більше, що обумовлює велике значення сортозміни як одного з найбільш важливих факторів збільшення та стабілізації виробництва зерна пшениці.

Важливо, що всі сорти, по яких здійснюється насінництво товариством «Селена», є кращими за комплексом господарсько- і біологічно цінних ознак та властивостей. Створення вихідного матеріалу і добір генотипів в посушливих умовах півдня України забезпечило вказаним сортам винятково високий рівень посухо-жаростійкості, а безсніжні з великими коливаннями температури зими сприяли виведенню сортів з достатньо високим та стабільним впродовж зими рівнем морозо-зимостійкості. Ці властивості в поєднанні зі стійкістю до основних хвороб – бурої і стеблової іржі, борошнистої роси, септоріозу та піренофорозу листя, кореневих гнилей тощо, забезпечує максимальну реалізацію генетичного потенціалу продуктивності сортів пшениці в конкретних природних та агротехнічних умовах.

Добір сортів пшениці для насінництва. Компанія «Селена»:  наука для практики, практика для наукиФормуючи сортову політику за принципом напрямку використання зерна пшениці, ПрАТ «Селена» добирає сорти тільки з високими показниками хлібопекарських якостей. Крім раніше відомих груп сортів за якістю зерна – сильних та цінних пшениць, використовується введене вченими Селекційно-генетичного інституту поняття екстрасильних пшениць. Це сорти з підвищеним вмістом білку (13,5-14,5%) і клейковини (32-35%), які здатні при оптимальних агротехнічних умовах формувати зерно за основним показником, який використовується в міжнародній торгівлі зерном пшениці – «сила борошна» на рівні 450 о.а. і вище. Цей показник прирівнюється кращим світовим досягненням канадських ярих екстрасильних пшениць. До таких сортів із ряду ПрАТ «Селена» належать – Вдала, Епоха одеська, Ера одеська, Жайвір, Зміна, Куяльник, Мудрість одеська. Борошно із зерна цих сортів є відмінним поліпшувачем хлібопекарських якостей зерна деяких вітчизняних та в переважній більшості західноєвропейських сортів пшениці озимої. Крім того, екстрасильні сорти пшениці вирізняються стабільністю показників якості зерна у варіюючих умовах вирощування, а також менше знижують хлібопекарські властивості борошна при ураженні зерна клопом-черепашкою.

Зовсім іншою за напрямом використання зерна є культура пшениці твердої озимої (Tr. durum). Із зерна цієї культури виготовляється крупка (семоліна), яка є сировиною для виробництва високоякісних макаронних та кондитерських виробів. Зерно твердої пшениці використовується також для виробництва круп. Сорти твердої озимої пшениці треба чітко відрізняти від твердозерних хлібопекарських сортів пшениці м’якої озимої.

Група сортів пшениці твердої озимої, які знаходяться в активному насінництві ПрАТ «Селена», представлена п’ятьма кращими сортами селекції Селекційно-генетичного інституту (табл. 1). Максимальна врожайність, що отримана в системі державного сортовипробування у зазначених сортів у різні роки при сприятливих умовах становила 7,5-8,9 т/га. За своїми біологічними властивостями сорти пшениці твердої озимої більш вимогливі до агрофону, ніж сорти пшениці м’якої, тому їх слід розміщувати по кращих попередниках (чисті і зайняті пари, багаторічні трави, зернобобові культури) та вирощувати за інтенсивною технологією. За таких умов сучасні сорти пшениці твердої озимої забезпечують врожайність на рівні і навіть вище сортів м’якої пшениці.

Добір сортів пшениці для насінництва. Компанія «Селена»:  наука для практики, практика для наукиЗа рахунок специфічних властивостей білкового комплексу крупка із твердої пшениці при будь-яких умовах за макаронними якостями завжди перевищує борошно із найбільш якісного зерна м’якої пшениці. В Україні внутрішній ринок зерна твердої пшениці та продуктів його переробки інтенсивно розвивається, і ціни на них, як і на міжнародному ринку, в 1,5-1,8 раза вищі, ніж на м’яку пшеницю.

Другим важливим принципом, яким керується ПрАТ «Селена» при залученні сортів в насінницьку роботу, є їх екологічна адаптація до умов конкретних агрокліматичних зон. Оперуючи переважно сортами, які створені спільно з Селекційно-генетичним інститутом, первинним орієнтиром у цьому відношенні слугують рекомендації селекціонерів щодо придатності кожного сорту для тих чи інших регіонів. У подальшому після вивчення сортів у системі державного сортовипробування та їх занесення до Реєстру сортів рослин України зони розповсюдження (Степ, Лісостеп, Полісся) уточняються за рекомендаціями Українського інституту експертизи сортів рослин (табл. 1).

Оскільки в межах кожної офіціально визнаної кліматичної зони України існують великі відмінності за грунтово-метеорологічними характеристиками, екологічне районування сортів уточнюється на основі даних регіональних наукових центрів системи НААН, виробничих випробувань та спеціальних демонстраційних полігонів, які закладаються в різних регіонах за єдиною методикою. На основі аналізу всіх перерахованих джерел інформації складаються рекомендації придатності сортів для конкретних агрокліматичних зон України (табл. 2). Перевага віддається сортам з широкою екологічною пластичністю – Благодарка одеська, Гарантія одеська, Селевіта, Землячка одеська, Годувальниця одеська, Ліра одеська, Ластівка одеська, Мудрість одеська, Одеська 267, Пилипівка, Зиск, Наснага. Враховуючи посилення посушливості клімату на всій території України, посухостійкі сорти пшениці м’якої озимої степового екотипу, з якими працює ПрАТ «Селена», слід розширювати в структурі сортових посівів культури в Степовій зоні – до 90-100%, Лісостеповій – до 35-40% та на Поліссі – до 20-25%.

Винятково важливим принципом формування сортової політики ПрАТ «Селена» є реакція сортів пшениці на агрофон. Надана в таблиці 3 класифікація сортів пшениці м’якої озимої представлена за даними відділу селекції і насінництва пшениці Селекційно-генетичного інституту на основі спеціальних дослідів вивчення сортів на різних агрофонах контрастних строків і норм посіву, попередників та доз внесення мінеральних добрив.

За цією класифікацією виділяється група сортів напівінтенсивного типу, які доцільно використовувати при посіві по гірших попередниках на полях з невисоким рівнем родючості ґрунту та у випадках, коли з об’єктивних причин доводиться відхилятися від оптимальних строків сівби. Відомим сортом напівінтенсивного типу є Одеська 267. На сьогодні асортимент ПрАТ «Селена» поповнився новим сортом аналогічного типу – Пилипівка. Водночас пропонуються вдосконалені сорти проміжного типу – Ластівка одеська та Польовик. За стійкістю до несприятливих умов вирощування та за реакцією на агрофон ці сорти мають схожість з сортом Одеська 267, але вирізняються дещо меншою висотою рослин (105-117 см), мають суттєві переваги за стійкістю до вилягання, значно перевищують (на 17-22%) Одеську 267 за врожайністю, мають комплексну стійкість до хвороб, а також виділяються підвищеною позитивною реакцією на внесення мінеральних добрив.

Названі сорти універсального типу мають високий генетичний потенціал врожайності (10 т/га і вище), який реалізується при вирощуванні пшениці за інтенсивною технологією і в роки зі сприятливими погодними умовами та на зрошенні. Особливістю цих сортів є те, що вони мають відносно високий поріг врожайності при несприятливих погодних умовах чи відхиленнях в технологіях вирощування. На сьогодні сорти універсального типу представлені у ПрАТ «Селена» найбільш чисельною групою. Крім загальної характеристики, кожен сорт має свої особливості. Група сортів універсального типу з високою витривалістю до низьких агрофонів та екстремальних погодних умов доповнена новими сортами – Ера одеська, Гарантія одеська, Наснага. Ці сорти, за даними державного сортовипробування, забезпечили врожайність 68,3-104,4 ц/га, що вище національних стандартів на 8,4-18,7%, належать до сильних та екстрасильних пшениць. Крім того, сорт Ера одеська вирізняється підвищеним вмістом білка в зерні 13,8-14,2% з перевагою в 0,8-1,2%, а також скоростиглістю.

Слід особливу увагу звернути на нові сорти, які поповнили групу універсального типу з високою позитивною реакцією на агрофон. Це сорти Ліра одеська, Мудрість одеська, Щедрість одеська, які в роки державного сортовипробування (2011-2014 рр.) неодноразово досягали врожайності вище 10 т/га, а в спеціальних агротехнічних дослідах показали віддачу на внесення азотних мінеральних добрив з коефіцієнтом 12,2-14,6.

Ці сорти вирізняються високою екологічною пластичністю. Сорти Ліра одеська відносяться до сильних пшениць, Мудрість одеська – до екстрасильних, Щедрість одеська – до цінних. Сорт Щедрість одеська має комплексну стійкість до 8 найбільш розповсюджених хвороб і не вимагає тотального хімічного захисту.

Окрема група – це безості сорти (різновид лютесценс). ПрАТ «Селена» щільно працює з двома такими сортами – Годувальниця одеська, Литанівка. Це кращі з цієї групи створені в Селекційно-генетичному інституті. Вони вирізняються високим генетичним потенціалом врожайності (104-128 ц/га), мають відмінні показники якості зерна сильних пшениць, групову стійкість до хвороб, практично не осипаються і не проростають на пні в умовах підвищеної зволоженості у фазу повної стиглості.

В окрему групу виділяються сорти напівкарликового типу для високих агрофонів і зрошення. Цю групу доповнили нові сорти Гурт, Наснага, уже згаданий сорт Щедрість одеська, які за рахунок добре виражених адаптивних властивостей морозо-зимостійкості, посухостійкості та стійкості до хвороб здатні більш ефективно реалізувати свій високий генетичний потенціал продуктивності.

У зв’язку із змінами в структурі посівних площ на користь економічно «вигідних» ліквідних культур, таких як соняшник, ріпак, кукурудза на зерно, став актуальним підбір сортів для таких попередників. Із асортименту ПрАТ «Селена», за даними виробничих випробувань, на попереднику соняшник кращі результати показали такі сорти, як Благодарка одеська, Епоха одеська, Жайвір, Землячка одеська, Ластівка одеська, Місія одеська, Одеська 267 і Пилипівка. В цьому відношенні слід особливо виділити новий сорт Селевіта, який з високим потенціалом врожайності 9,8-11,4 т/га при вирощуванні на попереднику соняшник і ріпак формує достатньо високий та стабільний урожай4,8-6,2 т/га якісного продовольчого зерна.

Подібний підхід в доборі сортів для насінництва ПрАТ «Селена» використовує і по пшениці твердій озимій. Із існуючого асортименту підвищеною позитивною реакцією на агрофон вирізняються сорти Босфор, Гавань, а більшу стабільність врожайності на різних агрофонах проявляють сорти Континент та Перлина одеська.

Таким чином, навіть короткий огляд принципів добору сортів пшениці м’якої і твердої, які використовуються ПрАТ «Селена», свідчить про можливість забезпечення високоякісним насінням кожного споживача тих сортів, які найбільш підходять для агрокліматичних та екологічних умов кожного конкретного господарства.

Таблиця 1

Класифікація і характеристика сортів пшениці озимої за напрямом використання зерна (за даними Українського інституту експертизи сортів рослин)


Сорти

Рік занесення до Реєстру

Рекомендовані зони вирощування

Потенціал урожайності, т/га

Показники якості зерна

Вміст білку, %

Сила борошна, о.а.

Вміст каротиноїдів, %

Група якості

Благодарка одеська

2009

СЛ

10,6

11,8

365

  сильна

Вдала

2006

СЛ

9,8

12,3

478

  екстрасильна

Гарантія одеська

2015

СЛП

10,3

10,9

412

  сильна

Гурт

2013

СЛП

10,8

11,2

456

  сильна

Годувальниця одеська

2009

СЛП

11,4

11,6

388

  сильна

Дюк

2008

СЛ

9,6

10,9

405

  сильна

Епоха одеська

2010

СЛ

10,5

11,8

486

  екстрасильна

Ера одеська

2014

СЛ

9,7

12,4

505

  екстрасильна

Жайвір

2010

СЛ

9,8

11,9

496

  екстрасильна

Заграва одеська

2010

СЛ

11,5

10,6

364

  сильна

Зиск

2014

СЛП

10,6

10,4

388

  сильна

Землячка одеська

2006

СЛП

9,4

11,2

364

  сильна

Зміна

2007

С

9,2

11,8

518

  екстрасильна

Куяльник

2003

СЛП

9,3

11,8

496

  екстрасильна

Литанівка

2008

СЛП

10,5

10,8

388

  сильна

Ліра одеська

2013

СЛП

11,4

11,2

396

  сильна

Ластівка одеська

2011

СЛ

10,9

11,6

339

  сильна

Місія одеська

2009

СЛ

10,8

11,4

418

  сильна

Мудрість одеська

2015

СЛ

11,5

12,1

522

  екстрасильна

Наснага

2015

СЛП

11,4

11,7

322

  сильна

Одеська 267

1997

СЛП

8,5

12,8

386

  сильна

Селевіта

2015

СЛП

11,3

11,4

458

  сильна

Пилипівка

2011

СЛП

8,8

12,7

448

  сильна

Польовик

2009

СЛП

9,2

11,4

412

  сильна

Ужинок

2010

СЛ

10,8

10,7

388

  сильна

Щедрість одеська

2015

СЛП

12,4

10,3

284

  сильна

Пшениця тверда озима (дурум, для макаронних і круп’яних виробів)

Алий парус

1994

С

7,4

15,7

  0,32

тверда

Босфор

2012

СЛ

8,2

15,1

  0,32

тверда

Гавань

2012

СЛ

8,6

16,7

  0,30

тверда

Континент

2009

СЛ

8,9

15,4

  0,40

тверда

Перлина одеська

2002

СЛ

7,6

15,9

  0,32

тверда


Таблиця 2

Рекомендації з еколого-географічного розташування сортів пшениці м’якої озимої, які знаходяться в активному насінництві ПрАТ «Селена»

Регіон

Область

Сорти

Степ південний

Одеська, Миколаївська, Херсонська, південні райони Запорізької

Литанівка, Благодарка, Місія одеська, Годувальниця одеська, Заграва одеська, Епоха одеська, Ластівка одеська, Ліра одеська, Щедрість одеська, Ера одеська, Мудрість одеська, Гарантія одеська, Селевіта, Одеська 267, Селянка, Куяльник, Зміна, Гурт, Дюк, Жайвір, Наснага, Пилипівка, Польовик, Ужинок

Степ центральний та східний

Дніпропетровська, Запорізька,

Донецька, Луганська

Литанівка, Благодарка, Місія одеська, Годувальниця одеська, Заграва одеська, Епоха одеська, Ластівка одеська, Ліра одеська, Щедрість одеська, Мудрість одеська, Гарантія одеська, Селевіта, Одеська 267, Селянка, Куяльник, Гурт, Жайвір, Наснага, Пилипівка, Польовик, Ужинок, Землячка одеська

Лісостеп центральний

Вінницька, Кіровоградська,

Черкаська

Благодарка, Місія одеська, Заграва одеська, Епоха одеська, Вдала, Годувальниця одеська, Литанівка, Ластівка одеська, Ліра одеська, Щедрість одеська, Мудрість одеська, Селевіта, Одеська 267, Селянка, Куяльник, Гурт, Жайвір, Наснага, Пилипівка, Польовик, Ужинок, Землячка одеська

Лісостеп північний

Харківська, Сумська,

Полтавська, Київська,

південні райони Житомирської

Благодарка одеська, Заграва одеська, Епоха одеська, Вдала, Годувальниця одеська, Литанівка, Ластівка одеська, Ліра одеська, Щедрість одеська, Мудрість одеська, Селевіта, Одеська 267, Селянка, Гурт, Жайвір, Наснага, Пилипівка, Польовик, Землячка одеська

Полісся північне

Житомирська, Чернігівська

Благодарка, Заграва одеська, Епоха одеська, Вдала, Годувальниця одеська, Ліра одеська, Щедрість одеська, Мудрість одеська, Селевіта, Одеська 267, Наснага, Польовик, Землячка одеська, Пилипівка

Полісся західне

Волинська, Рівненська

Заграва одеська, Годувальниця одеська, Вдала, Ліра одеська, Щедрість одеська, Мудрість одеська, Селевіта, Одеська 267, Зиск, Польовик, Наснага, Пилипівка, Землячка одеська

Захід

Тернопільська, Хмельницька,

Івано-Франківська, Львівська,

Чернівецька, Закарпатська

Заграва одеська, Годувальниця одеська, Вдала, Ліра одеська, Щедрість одеська, Ліра одеська, Селевіта, Одеська 267, Зиск, Польовик, Наснага, Пилипівка, Землячка одеська


Таблиця 3

Класифікація основних сортів озимої м’якої пшениці за реакцією на агрофон

Групи сортів за ознаками і властивостями класифікації

Назва сортів

1. Високорослі напівінтенсивного типу

Одеська 267, Пилипівка, Польовик, Ластівка одеська

2. Середньорослі, універсального типу з високою позитивною реакцією на агрофон (К*=9,8-12,4)

Землячка одеська, Благодарка одеська, Жайвір, Зміна, Заграва одеська, Ліра одеська, Мудрість одеська

3. Середньорослі, універсального типу з підвищеною стійкістю до низьких агрофонів, витривалі до ранніх та пізніх строків сівби

Місія одеська, Гарантія одеська Наснага, Ера одеська

4. Скоростиглі

Зміна

5. Безості (різновид лютесценс) з груповою стійкістю до фітозахворювань (для екологічно чистих технологій)

Литанівка, Годувальниця одеська

6. З підвищеними показниками якості зерна екстрасильної пшениці

Вдала, Куяльник, Селянка, Епоха одеська, Мудрість одеська, Ера одеська

7. Напівкарликові, високоінтенсивного типу для високих агрофонів

Дюк, Щедрість одеська, Гурт, НаснагаУтворення приватного акціонерного товариства «Селена» в 2000 році і тривалий період співпраці з Селекційно-генетичним інститутом – національним центром насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ – НЦНС) дозволили відпрацювати певні принципи в формуванні сортової політики насінницького підприємства. Найбільш глибоко ці питання опрацьовані щодо сортів пшениці м’якої озимої.

За 15 років діяльності товариством «Селена» створено достатньо потужну насінницьку базу, до якої входять насінницькі посіви в с. Кагарлик Біляївського району Одеської області та в с. Матіясове Березанського району Миколаївської області із загальною площею 7,5 тис. га орної землі, 2 власні насіннєочисні заводи – у селі Дачне Біляївського району Одеської області (виробнича лінія Petkus, потужність 5 т/рік, основна спеціалізація – зернові культури) та в селі Салгани Білгород-Дністровського району Одеської області (виробнича лінія Cimbria, потужність 5 т/рік, основна спеціалізація – соняшник та інші олійні культури), майже 10 виробничих комплексів інших господарств, які залучаються до вирощування насіння за договорами підряду. Щорічне виробництво насіння тільки озимої пшениці високих генерацій становить від 2,5 до 3,5 тис. тонн. Залучення сортів пшениці в насінницький процес ПрАТ «Селена» здійснюється за декількома принципами. Один із них полягає в формуванні асортименту за напрямом використання зерна. В цьому відношенні добираються сорти двох видів пшениці – м’якої озимої (Triticum aestivum) та твердої (Triticum durum).

Сорти пшениці м’якої озимої належать за міжнародною класифікацією до групи твердозерних червонозерних хлібопекарських пшениць (HRBWW). У 2015 році в активному насінництві компанії «Селена» знаходиться 26 таких сортів (табл. 1). Всі сорти характеризуються високим генетичним потенціалом продуктивності. У державному сортовипробуванні у різні роки при сприятливих погодних умовах та підвищених агрокліматичних фонах в різних регіонах України майже по кожному із цих сортів отримано максимальну врожайність на рівні або вище 10 т/га. На час створення і реєстрації кожного нового сорту зростає генетичний потенціал продуктивності на 3-5 ц/га і більше, що обумовлює велике значення сортозміни як одного з найбільш важливих факторів збільшення та стабілізації виробництва зерна пшениці.

Важливо, що всі сорти, по яких здійснюється насінництво товариством «Селена», є кращими за комплексом господарсько- і біологічно цінних ознак та властивостей. Створення вихідного матеріалу і добір генотипів в посушливих умовах півдня України забезпечило вказаним сортам винятково високий рівень посухо-жаростійкості, а безсніжні з великими коливаннями температури зими сприяли виведенню сортів з достатньо високим та стабільним впродовж зими рівнем морозо-зимостійкості. Ці властивості в поєднанні зі стійкістю до основних хвороб – бурої і стеблової іржі, борошнистої роси, септоріозу та піренофорозу листя, кореневих гнилей тощо, забезпечує максимальну реалізацію генетичного потенціалу продуктивності сортів пшениці в конкретних природних та агротехнічних умовах.

Формуючи сортову політику за принципом напрямку використання зерна пшениці, ПрАТ «Селена» добирає сорти тільки з високими показниками хлібопекарських якостей. Крім раніше відомих груп сортів за якістю зерна – сильних та цінних пшениць, використовується введене вченими Селекційно-генетичного інституту поняття екстрасильних пшениць. Це сорти з підвищеним вмістом білку (13,5-14,5%) і клейковини (32-35%), які здатні при оптимальних агротехнічних умовах формувати зерно за основним показником, який використовується в міжнародній торгівлі зерном пшениці – «сила борошна» на рівні 450 о.а. і вище. Цей показник прирівнюється кращим світовим досягненням канадських ярих екстрасильних пшениць. До таких сортів із ряду ПрАТ «Селена» належать – Вдала, Епоха одеська, Ера одеська, Жайвір, Зміна, Куяльник, Мудрість одеська. Борошно із зерна цих сортів є відмінним поліпшувачем хлібопекарських якостей зерна деяких вітчизняних та в переважній більшості західноєвропейських сортів пшениці озимої. Крім того, екстрасильні сорти пшениці вирізняються стабільністю показників якості зерна у варіюючих умовах вирощування, а також менше знижують хлібопекарські властивості борошна при ураженні зерна клопом-черепашкою.

Зовсім іншою за напрямом використання зерна є культура пшениці твердої озимої (Tr. durum). Із зерна цієї культури виготовляється крупка (семоліна), яка є сировиною для виробництва високоякісних макаронних та кондитерських виробів. Зерно твердої пшениці використовується також для виробництва круп. Сорти твердої озимої пшениці треба чітко відрізняти від твердозерних хлібопекарських сортів пшениці м’якої озимої.

Група сортів пшениці твердої озимої, які знаходяться в активному насінництві ПрАТ «Селена», представлена п’ятьма кращими сортами селекції Селекційно-генетичного інституту (табл. 1). Максимальна врожайність, що отримана в системі державного сортовипробування у зазначених сортів у різні роки при сприятливих умовах становила 7,5-8,9 т/га. За своїми біологічними властивостями сорти пшениці твердої озимої більш вимогливі до агрофону, ніж сорти пшениці м’якої, тому їх слід розміщувати по кращих попередниках (чисті і зайняті пари, багаторічні трави, зернобобові культури) та вирощувати за інтенсивною технологією. За таких умов сучасні сорти пшениці твердої озимої забезпечують врожайність на рівні і навіть вище сортів м’якої пшениці.

За рахунок специфічних властивостей білкового комплексу крупка із твердої пшениці при будь-яких умовах за макаронними якостями завжди перевищує борошно із найбільш якісного зерна м’якої пшениці. В Україні внутрішній ринок зерна твердої пшениці та продуктів його переробки інтенсивно розвивається, і ціни на них, як і на міжнародному ринку, в 1,5-1,8 раза вищі, ніж на м’яку пшеницю.

Другим важливим принципом, яким керується ПрАТ «Селена» при залученні сортів в насінницьку роботу, є їх екологічна адаптація до умов конкретних агрокліматичних зон. Оперуючи переважно сортами, які створені спільно з Селекційно-генетичним інститутом, первинним орієнтиром у цьому відношенні слугують рекомендації селекціонерів щодо придатності кожного сорту для тих чи інших регіонів. У подальшому після вивчення сортів у системі державного сортовипробування та їх занесення до Реєстру сортів рослин України зони розповсюдження (Степ, Лісостеп, Полісся) уточняються за рекомендаціями Українського інституту експертизи сортів рослин (табл. 1).

Оскільки в межах кожної офіціально визнаної кліматичної зони України існують великі відмінності за грунтово-метеорологічними характеристиками, екологічне районування сортів уточнюється на основі даних регіональних наукових центрів системи НААН, виробничих випробувань та спеціальних демонстраційних полігонів, які закладаються в різних регіонах за єдиною методикою. На основі аналізу всіх перерахованих джерел інформації складаються рекомендації придатності сортів для конкретних агрокліматичних зон України (табл. 2). Перевага віддається сортам з широкою екологічною пластичністю – Благодарка одеська, Гарантія одеська, Селевіта, Землячка одеська, Годувальниця одеська, Ліра одеська, Ластівка одеська, Мудрість одеська, Одеська 267, Пилипівка, Зиск, Наснага. Враховуючи посилення посушливості клімату на всій території України, посухостійкі сорти пшениці м’якої озимої степового екотипу, з якими працює ПрАТ «Селена», слід розширювати в структурі сортових посівів культури в Степовій зоні – до 90-100%, Лісостеповій – до 35-40% та на Поліссі – до 20-25%.

Винятково важливим принципом формування сортової політики ПрАТ «Селена» є реакція сортів пшениці на агрофон. Надана в таблиці 3 класифікація сортів пшениці м’якої озимої представлена за даними відділу селекції і насінництва пшениці Селекційно-генетичного інституту на основі спеціальних дослідів вивчення сортів на різних агрофонах контрастних строків і норм посіву, попередників та доз внесення мінеральних добрив.

За цією класифікацією виділяється група сортів напівінтенсивного типу, які доцільно використовувати при посіві по гірших попередниках на полях з невисоким рівнем родючості ґрунту та у випадках, коли з об’єктивних причин доводиться відхилятися від оптимальних строків сівби. Відомим сортом напівінтенсивного типу є Одеська 267. На сьогодні асортимент ПрАТ «Селена» поповнився новим сортом аналогічного типу – Пилипівка. Водночас пропонуються вдосконалені сорти проміжного типу – Ластівка одеська та Польовик. За стійкістю до несприятливих умов вирощування та за реакцією на агрофон ці сорти мають схожість з сортом Одеська 267, але вирізняються дещо меншою висотою рослин (105-117 см), мають суттєві переваги за стійкістю до вилягання, значно перевищують (на 17-22%) Одеську 267 за врожайністю, мають комплексну стійкість до хвороб, а також виділяються підвищеною позитивною реакцією на внесення мінеральних добрив.

Названі сорти універсального типу мають високий генетичний потенціал врожайності (10 т/га і вище), який реалізується при вирощуванні пшениці за інтенсивною технологією і в роки зі сприятливими погодними умовами та на зрошенні. Особливістю цих сортів є те, що вони мають відносно високий поріг врожайності при несприятливих погодних умовах чи відхиленнях в технологіях вирощування. На сьогодні сорти універсального типу представлені у ПрАТ «Селена» найбільш чисельною групою. Крім загальної характеристики, кожен сорт має свої особливості. Група сортів універсального типу з високою витривалістю до низьких агрофонів та екстремальних погодних умов доповнена новими сортами – Ера одеська, Гарантія одеська, Наснага. Ці сорти, за даними державного сортовипробування, забезпечили врожайність 68,3-104,4 ц/га, що вище національних стандартів на 8,4-18,7%, належать до сильних та екстрасильних пшениць. Крім того, сорт Ера одеська вирізняється підвищеним вмістом білка в зерні 13,8-14,2% з перевагою в 0,8-1,2%, а також скоростиглістю.

Слід особливу увагу звернути на нові сорти, які поповнили групу універсального типу з високою позитивною реакцією на агрофон. Це сорти Ліра одеська, Мудрість одеська, Щедрість одеська, які в роки державного сортовипробування (2011-2014 рр.) неодноразово досягали врожайності вище 10 т/га, а в спеціальних агротехнічних дослідах показали віддачу на внесення азотних мінеральних добрив з коефіцієнтом 12,2-14,6.

Ці сорти вирізняються високою екологічною пластичністю. Сорти Ліра одеська відносяться до сильних пшениць, Мудрість одеська – до екстрасильних, Щедрість одеська – до цінних. Сорт Щедрість одеська має комплексну стійкість до 8 найбільш розповсюджених хвороб і не вимагає тотального хімічного захисту.

Окрема група – це безості сорти (різновид лютесценс). ПрАТ «Селена» щільно працює з двома такими сортами – Годувальниця одеська, Литанівка. Це кращі з цієї групи створені в Селекційно-генетичному інституті. Вони вирізняються високим генетичним потенціалом врожайності (104-128 ц/га), мають відмінні показники якості зерна сильних пшениць, групову стійкість до хвороб, практично не осипаються і не проростають на пні в умовах підвищеної зволоженості у фазу повної стиглості.

В окрему групу виділяються сорти напівкарликового типу для високих агрофонів і зрошення. Цю групу доповнили нові сорти Гурт, Наснага, уже згаданий сорт Щедрість одеська, які за рахунок добре виражених адаптивних властивостей морозо-зимостійкості, посухостійкості та стійкості до хвороб здатні більш ефективно реалізувати свій високий генетичний потенціал продуктивності.

У зв’язку із змінами в структурі посівних площ на користь економічно «вигідних» ліквідних культур, таких як соняшник, ріпак, кукурудза на зерно, став актуальним підбір сортів для таких попередників. Із асортименту ПрАТ «Селена», за даними виробничих випробувань, на попереднику соняшник кращі результати показали такі сорти, як Благодарка одеська, Епоха одеська, Жайвір, Землячка одеська, Ластівка одеська, Місія одеська, Одеська 267 і Пилипівка. В цьому відношенні слід особливо виділити новий сорт Селевіта, який з високим потенціалом врожайності 9,8-11,4 т/га при вирощуванні на попереднику соняшник і ріпак формує достатньо високий та стабільний урожай4,8-6,2 т/га якісного продовольчого зерна.

Подібний підхід в доборі сортів для насінництва ПрАТ «Селена» використовує і по пшениці твердій озимій. Із існуючого асортименту підвищеною позитивною реакцією на агрофон вирізняються сорти Босфор, Гавань, а більшу стабільність врожайності на різних агрофонах проявляють сорти Континент та Перлина одеська.

Таким чином, навіть короткий огляд принципів добору сортів пшениці м’якої і твердої, які використовуються ПрАТ «Селена», свідчить про можливість забезпечення високоякісним насінням кожного споживача тих сортів, які найбільш підходять для агрокліматичних та екологічних умов кожного конкретного господарства.

Якісне насіння – запорука високих урожаїв
65036, м. Одеса
Овідіопольська дорога, 3
тел: (0482) 37-23-81,
37-23-08, (050) 490-45-61
selena-odessa@ukr.net
Прочитано 7201 разів