• Головна
  • Статті
  • Рослинництво
  • Вплив комплексного застосування препарату Біокомплекс-БТУ-р та мінеральних добрив на продуктивність озимої пшениці
Четверг, 15 Май 2014 10:44

Вплив комплексного застосування препарату Біокомплекс-БТУ-р та мінеральних добрив на продуктивність озимої пшениці

Вплив комплексного застосування препарату Біокомплекс-БТУ-р  та мінеральних добрив на продуктивність озимої пшениці

Як показала вітчизняна і зарубіжна практика, біометод в аграрному виробництві може і повинен стати одним із основних напрямів вдосконалення сільськогосподарського виробництва, оскільки це сьогодні реальний шлях зменшення забруднення довкілля, відтворення природної родючості ґрунтів, отримання екологічно чистої високоякісної продукції. При цьому є реальна можливість у декілька разів зменшити грошові та матеріальні витрати на застосування агрохімікатів, а продукцію рослинництва зробити високорентабельною та конкурентоспроможною.

На чому базується ця теза? Як саме біометод і біопрепарати – його невід’ємна складова – можуть гарантувати заявлене вище? Справа в тому, що в результаті такої антропогенної діяльності як порушення сівозмін, застосування високих доз мінеральних добрив, пестицидів, нераціональних методів обробітку ґрунту відбувається негативний вплив на продуктивність агробіоценозу. Це пов’язано із зменшенням кількості корисної мікрофлори, а також з накопиченням фітотоксичних та фітопатогенних мікроорганізмів, посиленням процесів розкладання гумусу, втомленням ґрунту. Також проблемою широкого застосування мінеральних азотних добрив є низький коефіцієнт використання їх рослинами і, як наслідок, порушення екологічної рівноваги. Разом з мінеральними добривами на поля надходять певна кількість важких металів, які поступово нагромаджуються в ґрунті і негативно впливають на навколишнє середовище. Як баласт ці сполуки вбираються коренями рослин і потрапляють в біомасу рослин, погіршуючи якість продукції.

Рішенням цих проблем може бути відновлення оптимальних взаємин між мікробним та рослинним компонентами агроценозів. Найкоротший шлях – це застосування біопрепаратів із спеціально підібраних для кожної сільськогосподарської культури мікроорганізмів.

У цій публікації надано матеріал про використання мікробного препарату Біокомплекс – БТУ у інтегрованій системі вирощування озимої пшениці в умовах Півдня України. Обробка насіння препаратом Біокомплекс-БТУ забезпечує утворення захисного ризосферного (прикореневого) екрану з азотфіксуючих, фосфор – і каліймобілізуючих, фунгіцидних бактерій широкого спектру дії. Корисна мікрофлора забезпечує захист від хвороб, покращує мінеральне живлення та загальний обмін речовин у рослинах, завдяки чому краще розвиваються та розгалужуються коренева та вегетативна системи. В результаті збільшується поглинальна та фотосинтезуюча здатність рослин, накопичення цукрів, білків, жирів тощо.

Застосування Біокомплексу-БТУ для обробітку по листу має ефект, завдяки дії активних продуктів обміну мікроорганізмів, що входять до його складу. Це фітогормони, вітаміни, амінокислоти, пептиди, полісахариди. Вони добре просякають у клітини рослин, покращують їх живлення та захист, що знову ж позитивно впливає на розвиток та здоров’я рослин. Крім того, завдяки спорідненості Біокомплексу-БТУ з поверхнею органів рослин, пояснюється підвищення ефективності хімічних засобів захисту рослин при сумісному застосуванні. Також Біокомплекс-БТУ знімає фітотоксичність та стреси від хімічних опіків.

Дослідження впливу сумісного застосування мінеральних добрив та Біокомплексу-БТУ на продуктивність пшениці озимої сорту Подолянка проведено в умовах Степу України на базі Миколаївського Національного аграрного університету. Схема досліду включала:

  • 1 варіант – контроль: без мінеральних добрив та біопрепаратів;
  • 2 варіант – Біокомплекс-БТУ-р (2 л/га);
  • 3 варіант – N30Р30;
  • 4 варіант – N60Р30;
  • 5 варіант – Біокомплекс-БТУ-р (2 л/га) разом з N30Р30;
  • 6 варіант – Біокомплекс-БТУ-р (2 л/га) разом з N60Р30.

Результати досліджень показали кращий розвиток рослин озимої пшениці при застосуванні Біокомплексу-БТУ. Більш розвинена листкова поверхня та краще азотне живлення також були у варіантах із застосуванням Біокомплексу-БТУ, що забезпечувало кращий фотосинтетичний потенціал озимої пшениці.

Вивчення структури врожаю озимої пшениці сорту Подолянка залежно від застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів показало кращу продуктивну кущистість, кількість зерен у колосі, масу зерна 1-го колосу та масу 1000 зерен у варіантах 5 і 6 із застосуванням Біокомплексу-БТУ (табл. 1)

Згідно з оцінкою продуктивності вирощування озимої пшениці залежно від досліджуваних чинників, встановлено, що сумісне внесення Біокомплексу-БТУ з N60 Р30 забезпечує надбавку врожаю на 1,93 т/га, тобто майже на 52,8% порівняно з контролем та надбавку у 0,64 т/га порівняно з використанням тільки N60P30 (табл. 2). За одинарної норми внесення азотних добрив урожайність становила 3,03 т/га, а на фоні додаткового застосування Біокомплексу-БТУ-р продукції одержували більше на 0,39 т/га.

Обробка посівів озимої пшениці лише Біокомплексом-БТУ-р, поряд з надбавкою врожаю на 0,82 т/га, за оцінкою економічних показників, забезпечує найнижчу собівартість виробництва 1 т зерна – до 1051 грн. У варіантах проведення лише традиційно мінерального підживлення рослин озимої пшениці врожай становив 3,43-3,42 т/га, проте собівартість виробництва на 74,41-233,13 грн./т вище варіантів обробки самостійного та комплексного застосування Біокомплексу-БТУ. На фоні внесення мінеральних добрив і Біокомплексу-БТУ якість одержаного зерна пшениці дозволяє реалізувати його за найвищою ціною – 2000 грн./т.

Таблиця1. Структура врожаю пшениці озимої сорту Подолянка залежно
від застосування мінеральних добрив та бактеріальних препаратів за 2012-2013 рр.

 

1

Роки

Показники

Варіанти досліду

2

3

4

5

6

Продуктивна кущистість

2012

1,23

1,31

1,33

1,37

1,49

1,54

2013

1,37

1,45

1,63

1,57

1,97

2,12

Кількість зерен в колосі, шт.

2012

12

13

14

14

15

16

2013

14

15

17

18

19

20

Маса зерна 1-го колосу, г

2012

0,36

0,47

0,51

0,51

0,55

0,59

2013

0,52

0,66

0,75

0,79

0,85

0,90

Маса 1000 зерен, г

2012

30,4

36,1

36,3

36,1

36,5

36,9

2013

37,2

44,1

44,3

44,1

44,6

45,1

  

Таблиця 2. Економічна ефективність вирощування озимої пшениці при застосуванні
препарату 
Біокомплекс-БТУ-р та мінеральних добрив 

Економічний показник

Контроль

Біокомплекс
БТУ-р

N30P30

N60P30

Біокомплекс
БТУ-р

+ N30P30

Біокомплекс
БТУ-р

+ N60P30

Урожайність, т/га

2,14

2,95

3,03

3,43

3,42

4,07

Приріст врожаю, т/га

0,82

0,89

1,29

1,28

1,93

Ціна однієї т продукції, грн.

1800

1930

1930

1930

2000

2000

Приріст вартості валової продукції, грн.

0

1577

1723

2494

2565

3857

Витрати праці на 1 т, люд.-год.

0,63

0,5

0,5

0,47

0,46

0,42

Зменшення трудомісткості вирощеного зерна, %

100

79,4

79,4

74,6

73,0

66,7

Собівартість 1 т зерна, грн.

1376,06

1050,78

1283,91

1276,58

1176,16

1125,19

Не менш важливі результати технологічної оцінки впливу препаратів на якість отриманого зерна озимої пшениці сорту Подолянка. Кількість клітковини та загальна хлібопекарська оцінка продемонструвала вплив Біокомплексу-БТУ на якість продукції. Так, у варіантах комплексного застосування Біокомплексу-БТУ клейковина становила 27,7-28,2%, у контролі – 22,9%. Загальна хлібопекарська оцінка досягла 4,7 бала, у контролі – 3,3 бала.

Отже, для підвищення ефективності вирощування озимої пшениці та покращення якості продукції доцільно проводити внесення мінеральних добрив N60Р30 сумісно з підживленням рослин Біокомплексом-БТУ-р.

О.А. КОВАЛЕНКО, канд. с.-г. наук, доцент Миколаївського Національного аграрного університету
В.А. БОЛОХОВСЬКА, канд. техн. наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, 
директор з перспективи та розвитку компанії «БТУ-Центр»

 

Прочитано 2102 разів