Elvorti на Agroexpo 2021

DSC00259Ця популярна аграрна виставка відзначилась справжнім вернісажем новинок українських машинобудівних підприємств. Безумовним лідером та законодавцем інновацій на цій виставці можна без перебільшення назвати компанію ELVORTI, яка вже в котре продемонструвала свою готовність відповідати провідним агротехнологічним трендам.

ELVORTI орієнтується на світові стандарти

главная

«Світ рухається у бік до точних технологій, – говорить генеральний конструктор ELVORTI Юрій Кваша, – сучасні посівні комплекси, по-перше, мають електроприводи – це, фактично, безступеневі коробки передач, по друге, оснащені, системами супутникової навігації. І перша, й друга фішки дають змогу точніше сіяти та вносити мінеральні добрива, на підставі інформації, закладеній у карті поля, навігація дає змогу вимикати секції, щоб не було так званих накладок. Сівалки провідних брендів виконують всі операції практично в автоматичному режимі, контролюючи і глибину посіву і норму висіву. Звісно, ми орієнтуючись на ці стандарти, розробили або вдосконали низку своїх моделей». 

 Генеральний конструктор розповів про кілька новинок. Серед них зернотукова сівалка для роботи за технологією no-till ALFA-6. Аби вона могла впоратися із майже необробленим полем та сформувати посівне ложе, її обладнали турбодиском із хвилястим профілем, збільшили притискне зусилля. Техніка пройшла успішне випробування у фермерських господарствах.

DSC00839 копия

Оновлено та розширено лінійку обприскувачів у діапазоні 18, 21, 24, 28 м, їх дообладнали сучасними системами контролю та навігації, які дають змогу раціональніше використовувати ЗЗР.

В секторі ґрунтообробних знарядь з’явився універсальний п’ятирядний чотириметровий культиватор для роботи на площах із великою кількістю пожнивних залишків POLARIS 4 PREMIUM, POLARIS 6 PREMIUM, POLARIS 8 PREMIUM, які оснащені лапами на пружинній стійці, а також котками для ущільнення ґрунту та гідросистемою для переведення у транспортний стан. Цей агрегат сприятиме кращому проходженню площами, вкритими пожнивними рештками. «Всі переходять на такі системи, має бути, як мінімум три ряди, чим більше, тим краще, тому ми розробили і виготувати шести і восьми рядні агрегати», – пояснює Юрій Кваша. 

DSC00908 копия

Головний конструктор команди просапних машин заводу ELVORTI Артем Пархоменко розповів про модернізовану сівалку VEGA 8 PROFI, яка одержала імпортні підшипники у всіх вузлах, змінену конструкцію підшипникового вузла двухдискового сошника, модернізований причепний пристрій, з вентилятором на сниці, двухдискові тукові сошники, що загалом дало змогу збільшити гарантійне напрацювання з 240 до 1000 га. Але головна новація — унікальна безпровідна система з електроприводами Graham Command PRO, якою можна керувати з планшета на ОС Android. Завдяки цій інновації сівалка може автоматично відключати кожну секцію, контролювати змінну норму в кожному ряду на підставі карти завдань та якість посіву, надавати звіти про карти фактичного внесення та статистику посіву — пропуски, двійчатки (сингуляцію).

Для довідки:

«Міжнародну агропромислову виставку «AGROEXPO» вже прийнято розглядати, не тільки як торговельний майданчик, а як комплексний механізм, з яким пов’язано багато інших сфер економіки. Це єдиний в Україні агропромисловий форум, що надає унікальну можливість вітчизняним аграріям ознайомитись з максимально можливою номенклатурою техніки та обладнання для АПК на статичних експозиціях, відвідати експозицію племінних порід тварин та птиці (площа 2000 м²), побачити техніку в роботі – на демонстраційних показах, прийняти участь в тематичних семінарах та форумах, а також оновити свій технопарк зі значним дисконтом, а географічне розміщення виставки є найзручнішим для відвідувачів з усіх регіонів України, адже виставка розташована у самому центрі України», – зазначають організатори.

У відкритті AGROEXPO 2021 взяли участь міністр аграрної політики та продовольства України - Роман Лещенко, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації - Марія Чорна, Генеральний директор Федерації роботодавців України - Руслан Іллічов, заступник посла Великої Британії в Україні - Ніколас Гаробс, виконавчий директор офісу по залученню інвестицій (UkraineInvest) Сергій Цівкач. Загальна площа експозицій цього року складає 125 000 квадратних метрів. Загальна кількість експонентів — 510, а учасників «Покровського ярмарку» — 500.

ELVORTI НА AGROEXPO 2021

Эта популярная аграрная выставка отметилась настоящим вернисажем новинок украинских машиностроительных предприятий. Безусловным лидером и законодателем инноваций на этой выставке можно без преувеличения назвать компанию ELVORTI, которая уже в который раз продемонстрировала свою готовность отвечать ведущим агротехнологическим трендам.

ELVORTI ориентируется на мировые стандарты

«Мир движется в сторону точных технологий,- говорит генеральный конструктор ELVORTI Юрий Кваша - современные посевные комплексы, во-первых, имеют электроприводы - это, фактически, бесступенчатые коробки передач, во-вторых, оснащены, системами спутниковой навигации. И первая, и вторая фишки позволяют точнее сеять и вносить минеральные удобрения, на основании информации, заложенной в карте поля, навигация позволяет выключать секции, чтобы не было так называемых накладок. Сеялки ведущих брендов выполняют все операции практически в автоматическом режиме, контролируя, и глубину посева и норму высева. Конечно, мы ориентируясь на эти стандарты, разработали или усовершенствовали ряд своих моделей».

Генеральный конструктор рассказал о нескольких новинках. Среди них зернотуковые сеялки для работы по технологии no-till ALFA-6. Чтобы она могла справиться с почти необработанным полем и сформировать посевное ложе, ее оборудовали турбодиском с волнистым профилем, увеличили прижимное усилие. Техника прошла успешное испытание в фермерских хозяйствах.

Обновили и расширили линейку опрыскивателей в диапазоне 18, 21, 24, 28 м, их дооборудовали современными системами контроля и навигации, которые позволяют рационально использовать СЗР.

В секторе почвообрабатывающих орудий появился универсальный пятирядный четырехметровый культиватор для работы на площадях с большим количеством пожнивных остатков POLARIS 4 PREMIUM, POLARIS 6 PREMIUM, POLARIS 8 PREMIUM, которые оснащены лапами на пружинной стойке, а также катками для уплотнения грунта и гидросистемой для перевода в транспортное положение. Этот агрегат будет способствовать лучшему прохождению площадями, покрытыми пожнивными остатками. «Все переходят на такие системы, должно быть, как минимум три ряда, чем больше, тем лучше, поэтому мы разработали и изготовили шести и восьми рядные агрегаты», - объясняет Юрий Кваша.

Главный конструктор команды пропашных машин завода ELVORTI Артем Пархоменко рассказал про модернизированную сеялку VEGA 8 PROFI, которая получила импортные подшипники во всех узлах, измененную конструкцию подшипникового узла двухдискового сошника, модернизированное прицепное устройство, с вентилятором на снице, двухдисковые туковые сошники, что в целом позволило увеличить гарантийную наработку с 240 до 1000 га. Но главная новация - уникальная беспроводная система с электроприводами Graham Command PRO, которой можно управлять с планшета на ОС Android. Благодаря этой инновации сеялка может автоматически отключать каждую секцию, контролировать сменную норму в каждом ряду на основании карты задач и качество посева, предоставлять отчеты о картах фактического внесения и статистику посева - пропуски, двойники (сингуляцию).

Для справки:

«Международную агропромышленную выставку «AGROEXPO» уже принято рассматривать не только как торговую площадку, а как комплексный механизм, с которым связано много других сфер экономики. Это единственный в Украине агропромышленный форум, который предоставляет уникальную возможность отечественным аграриям ознакомиться с максимально возможной номенклатурой техники и оборудования для АПК на статических экспозициях, посетить экспозицию племенных животных и птицы (площадь 2000 м²), увидеть технику в работе - на демонстрационных показах, принять участие в тематических семинарах и форумах, а также обновить свой технопарк со значительным дисконтом, а географическое расположение выставки является удобным для посетителей из всех регионов Украины, ведь выставка расположена в самом центре Украины», - отмечают организаторы.

В открытии AGROEXPO 2021 приняли участие министр аграрной политики и продовольствия Украины - Роман Лещенко, председатель Кировоградской областной государственной администрации - Мария Черная, Генеральный директор Федерации работодателей Украины - Руслан Ильичев, заместитель посла Великобритании в Украине - Николас Гаробс, исполнительный директор офиса по привлечению инвестиций (UkraineInvest) Сергей Цивкач. Общая площадь экспозиций этого года составляет 125 000 квадратных метров. Общее количество экспонентов - 510, а участников «Покровской ярмарки» - 500.

Додати відгук